Edellinen
Seuraava

LompakkoTurva-ryhmävakuutus

LompakkoTurva-ryhmävakuutus
 
Vakuutusehdot ovat voimassa 10.7.2018 alkaen ja niitä sovelletaan 10.7.2018 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.
 

 1.  YLEISTÄ

Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001197916) vakuutuksenantaja on AIG Europe Limited sivuliike (jäljempänä AIG) ja vakuutuksenottaja on CIL Suomi Oy  Valitut Palat – (jäljempänä Valitut Palat). AIG ja Valitut Palat ovat tehneet vakuutussopimuslaissa (543/1994) tarkoitetun ryhmävakuutussopimuksen, ja sen olennainen sisältö on määritetty sopimuksessa ja näissä vakuutusehdoissa.
 

 1. VAKUUTETUT

Vakuutettuja ovat henkilöt, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa Valittujen Palojen verkkomarkkinointikampanjoissa aikavälillä 10.7.2018 – 31.12.2018 ja samalla ilmoittaneet haluavansa kuulua mainostettuun LompakkoTurva -ryhmävakuutukseen vakuutettuina.

 1. VAKUUTUSKAUSI JA VOIMASSAOLOALUE

Vakuutus alkaa sinä päivänä, kun vakuutettu on vahvistanut Valittujen Palojen verkkomarkkinointikampanjassa aikavälillä 10.7.2018 – 31.12.2018 antamansa yhteystiedot ja ilmoittanut henkilötunnuksensa sekä vahvistanut haluavansa kuulua LompakkoTurva –ryhmävakuutuksen vakuutettuina. Vakuutus päättyy 365 vuorokauden kuluttua vakuutuksen alkamisesta.

 Vakuutuksesta korvataan Suomessa sattuneita vahinkoja.  

Vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa. Tämän vakuutuksen turva päättyy, kun vakuutettu on asunut vakuutuskauden aikana Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 180 vuorokautta.

4.           LompakkoTurva -RYHMÄVAKUUTUKSEN LAAJUUS

Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutetulle lompakon menetyksestä aiheutuneet seuraavat vahingot:
• lompakon ja lompakossa olleiden henkilöpapereiden ja maksukorttien uusimiskulut; sekä
• uusien henkilöpapereiden ja maksukorttien hankkimisesta aiheutuneet viranomaismaksut.
 
Yhden vakuutustapahtuman aiheuttamasta vahingosta korvattava enimmäiskorvaus on 100 €. Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutuskauden aikana korkeintaan yksi vahinko vakuutettua kohden.
 
5.            MÄÄRITELMÄT

Joillakin näissä vakuutusehdoissa käytetyillä sanoilla tai termeillä on tietty erityismerkitys, kun ne esiintyvät näissä vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.
Alkaminen
Vakuutusturva alkaa sinä päivänä, kun vakuutettu on vahvistanut Valittujen Palojen verkkomarkkinointikampanjassa aikavälillä 10.7.2018 – 31.12.2018 antamansa yhteystiedot ja ilmoittanut henkilötunnuksensa sekä vahvistanut haluavansa kuulua LompakkoTurva –ryhmävakuutukseen vakuutettuina.
 
AIG
AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, puh. 0203 03456; Y-tunnus: 2488582-7.
AIG Europe Limited sivuliike on isobritannialaisen AIG Europe Limited –vakuutusyhtiön sivuliike (Registered in England and Wales 01486260) Ison-Britannian yhtiön osoite on: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.
 
Enimmäiskorvaus
Enimmäiskorvausmäärä, jonka AIG maksaa vakuutetulle yhden vakuutustapahtuman aiheuttamasta vahingosta. Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja vakuutusturvan voimassaoloaikana yhteensä korkeintaan 100 €.
 
Henkilöpaperit
Poliisin myöntämä henkilötodistus, esimerkiksi henkilökortti tai passi, sekä ajokortti.
 
Lompakko
Henkilökohtainen rahan, henkilöpapereiden ja maksukorttien säilyttämiseen tarkoitettu kotelo.
 
Lompakon menetys
Tarkoittaa murtovarkautta, ryöstöä tai määriteltävissä olevaa taskuvarkautta, jossa lompakko menetetään ja josta on tehty rikosilmoitus 120 tunnin sisällä vakuutustapahtumasta tai siitä, kun vakuutettu sai tiedon vakuutustapahtumasta.
 
Maksukortti
Rekisteröidyn finanssi-instituution myöntämä automaattikortti, maksuaikakortti, luottokortti tai debit -kortti.
 
Murtovarkaus
Mikä tahansa toimenpide, jossa lompakko anastetaan rikkomalla väkivalloin taikka muuten tuhoamalla mikä tahansa lukittu lukkomekanismi ja josta on tehty rikosilmoitus 120 tunnin sisällä
vakuutustapahtumasta tai siitä, kun vakuutettu sai tiedon vakuutustapahtumasta.
 
Määriteltävissä oleva taskuvarkaus
Mikä tahansa lompakon varkaus, jonka osalta vakuutettu pystyy määrittelemään tekopaikan, -ajan ja -tavan. Korvattavuuden edellytyksenä on myös, että tapahtumasta on tehty rikosilmoitus
120 tunnin sisällä vakuutustapahtumasta tai siitä, kun vakuutettu sai tiedon vakuutustapahtumasta.
 
Päättyminen
Vakuutusturva päättyy 365 vuorokauden kuluttua vakuutuskauden ja vakuutusturvan alkamisesta, tai aikaisemmin, mikäli vakuutettu on asunut Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 180 vuorokautta. Tällöin vakuutusturva päättyy sinä päivänä, kun vakuutettu on asunut vakuutuskauden aikana Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli 180 vuorokautta.
 
Raha
Käytössä oleva valuutta, kolikot ja setelit.
 
Ryöstö
Vakuutetun lompakon anastamiseen tähtäävä kolmannen osapuolen suorittama fyysinen väkivalta tai sillä uhkaaminen, kun tarkoituksena on lompakon anastaminen ja tapahtumasta on tehty rikosilmoitus 120 tunnin sisällä vakuutustapahtumasta tai siitä, kun vakuutettu sai tiedon vakuutustapahtumasta.
 
Vakuutettu
Vähintään 18-vuotias henkilö, joka on ilmoittanut Valituille Paloille haluavansa kuulua LompakkoTurva –ryhmävakuutukseen vakuutettuna ja jättänyt yhteystietonsa Valittujen Palojen verkkomarkkinointikampanjoissa aikavälillä 10.7.2018 – 31.12.2018.
 
Uusimiskulut
Lompakon, henkilöpapereiden ja maksukorttien uudelleen hankkimisesta aiheutuvat muut kustannukset kuin viranomaismaksut.

6.            RAJOITUKSET

Seuraavista syistä aiheutuneiden kustannusten tai vahinkojen perusteella ei makseta korvauksia:
• maksukortin väärinkäytöstä aiheutuvat veloitukset tai pankkisiirto;
• mikä tahansa vakuutetun lompakon menetyksen seurauksena tai siihen liittyen aiheutunut fyysinen vamma, sairaus, tauti, shokki taikka mielenterveyden häiriö tai sairaus taikka kuolema;
• mikä tahansa vakuutetun lompakon menetyksen seurauksena kärsimä taloudellinen vahinko, jota ei ole nimenomaisesti määritelty vahinkotapahtumaksi näissä vakuutusehdoissa;
• mikä tahansa lompakolle sodasta tai sisällissodasta, invaasiosta, lakosta, mellakasta, kapinallistoiminnasta, levottomuuksista, terroriteosta tai viranomaisten suorittamasta takavarikosta aiheutunut vahinko;
• lompakon määrittelemätön katoaminen, kun vakuutettu ei pysty määrittelemään tekopaikkaa, -aikaa ja –tapaa;
• lompakon jättäminen näkyville ulkona, liikennevälineessä, rakennuksessa tai muussa julkisessa paikassa;
• lompakossa oleva muu raha, sekki, matkalippu tai vastaava esine kuin henkilöpaperit tai maksukortit;
• mikä tahansa vahinko tai kustannus, jota ei ole määritelty kohdassa 4 ja 5.
Kansainvälisistä pakotteista johtuvat rajoitukset vakuutusturvaan
Vakuutuksenantaja ei tarjoa turvaa eikä vakuutuksenantajalla ole velvollisuutta maksaa vakuutuksesta korvausta tai täyttää muita tämän vakuutussopimuksen mukaisia velvoitteitaan vakuutusturvan tai muun edun tarjoamisen tai korvauksen maksamisen osalta, mikäli vakuutuksenantajan, sen emoyhtiön tai minkä tahansa vakuutuksenantajassa määräysvaltaa käyttävän tahon voitaisiin niin tehdessään katsoa syyllistyvän Yhdistyneiden kansakuntien päätösten taikka Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen kauppa- tai talouspakotteiden tai lakien tai säännösten mukaisesti sanktioituun, kiellettyyn tai rajoitettuun toimintaan.
 
7.           VILPILLINEN MENETTELY
 
Jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut AIG:lle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja AIG:n vastuun selvittämisen kannalta, voidaan vakuutetulle maksettavaa korvausta alentaa tai evätä kokonaan.
 
8.           KORVAUSMENETTELY
 

 1. AIG:n asiakaspalvelun yhteystiedot

 
AIG Europe Limited sivuliike
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
Puh. 0203 03456 (maanantaista perjantaihin 9.00–21.00, lauantaisin 10.00–16.00)
 

 1.         Korvauksenhakijan velvollisuudet

Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta, ja joka tapauksessa 10 vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta.
Hakijaa pyydetään täyttämään korvaushakemuslomake.
Hakijan on esitettävä AIG:lle kaikki sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen AIG:n vastuun selvittämiseksi, esimerkiksi kuitit ja tositteet aiheutuneista kuluista, sekä rikosilmoitus, mikäli korvausta haetaan varkaudesta, murrosta tai määriteltävissä olevasta taskuvarkaudesta johtuvasta vahingosta. Hakija vastaa itse vahinkoilmoituksen liitteeksi tarvittavien dokumenttien hankinnan mahdollisista kustannuksista.
8.3          Korvausoikeuden vanhentuminen
 
Korvausta on haettava AIG:ltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.
 
8.4          AIG:n velvollisuudet
 
AIG suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutusehtojen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, AIG suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. Viivästyneelle korvaukselle AIG maksaa korkolaissa (633/82) säädetyn viivästyskoron.
 
9.           MONIVAKUUTUS
 
Mikäli vakuutetulla on useampia saman vakuutusturvan sisältäviä vakuutuksia, vakuutetulla ei ole oikeutta saada korvauksena yhteensä enempää kuin vahingon määrä. Monivakuutustilanteessa vakuutusyhtiöiden keskinäinen vastuu määräytyy vakuutussopimuslain mukaisesti.
 
 
10.         MUUTOKSENHAKU AIG:N PÄÄTÖKSEEN
 

 1.        Itseoikaisu

 
                Jos vakuutettu epäilee virhettä AIG:n korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on oikeus saada yksityiskohtaisempaa tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. AIG oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.
 

 1.        Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat

 
                Jos korvauksen hakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (www.fine.fi)  Toimisto on puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa.
 
                AIG:n päätös voidaan saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa.
AIG:n päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.
Yllä mainitut lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on vireillä oikeudessa tai on siellä käsitelty. Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.
 

 1.        Korvauskanne käräjäoikeudessa

 
                Jos vakuutettu tai korvauksenhakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi panna vireille kanteen AIG:tä vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa.
 
                Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on nostettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon AIG:n päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.
 

 1. Vakuutusvalvontaviranomaiset

 
 
AIG Europe Limited sivuliikkeen toimintaa valvoo:  Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.
 
AIG Europe Limitedin toimintaa Isossa-Britanniassa valvoo:  Prudential Regulation Authority,
20 Moorgate, London, EC2R 6DA, UK.
 

 1. RYHMÄVAKUUTUKSEN MUUTTAMINEN

 
Vakuutuksenottaja ilmoittaa vakuutetuille vakuutuskauden aikana mahdollisesti tehtävistä muutoksista ryhmävakuutussopimuksessa sovitulla tavalla, jonka jälkeen muutokset tulevat voimaan vakuutettujen osalta.
 

 1. TIETOJEN ANTAMINEN VAKUUTUKSEN PÄÄTTYESSÄ

 
Jos ryhmävakuutus päättyy vakuutuksenantajan tai vakuutuksenottajan toimenpiteiden johdosta ennen vakuutuksen päättymispäivää, AIG ilmoittaa vakuutetuille vakuutuksen päättymisestä olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla.
 
               Vakuutetun osalta vakuutus päättyy kuukauden (1) kuluttua siitä, kun AIG ilmoitti vakuutuksen päättymisestä.
 
 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 
AIG on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, korvauksen hakijoiden ja muiden liiketoimintaansa liittyvien henkilöiden yksityisyyttä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asiakkaisiin tai muihin henkilöihin (esimerkiksi asiakkaan huollettaviin) yksilöitävissä olevia ja liittyviä tietoja. Antamalla henkilötietoja henkilö antaa myös suostumuksensa niiden käyttöön jäljempänä määritellyillä tavoilla. Antamalla muun henkilön henkilötietoja, henkilö vahvistaa olevansa oikeutettu antamaan tällaiset tiedot jäljempänä mainittuun käyttötarkoitukseen.
 
AIG:n keräämät henkilötietotyypit ja tietojen keräämisen syyt
Henkilötietojen kerääminen voi sisältää: tunnistamis- ja yhteystietoja, maksukortti- ja pankkitilitietoja, luottotietoja, arkaluonteisia henkilön terveydentilaa tai hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja sekä muita henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
•            vakuutusten myöntämiseen, ylläpitämiseen ja muuhun hallinnointiin,     esimerkiksi yhteydenpito, korvausvaateiden käsittely ja korvausten      maksaminen;
•            vakuutuksen sopimus- ja maksuehdoista päättämiseen;
•            avustamiseen ja neuvontaan sairaanhoitoa ja matkustamista koskevissa           asioissa;
•            rikosten ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja tutkimiseen, mukaan lukien    petokset ja rahanpesurikokset;
•            oikeuksien suojaamiseen ja puolustamiseen;
•            lakien ja muun sääntelyn noudattamisesta huolehtimiseen, mukaan lukien    rekisteröidyn asuinmaan ulkopuolella voimassaolevat lait ja säännökset;
•            puhelinkeskusteluiden kuuntelemisen ja nauhoittamisen osalta laadunvalvonta, koulutus- ja turvallisuustarkoituksiin; tai
•            markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja -analyyseihin.
Asiakassuhteen päättymisen jälkeen AIG siirtää asiakasrekisterin tietoja markkinointirekisteriinsä ja tietoja saatetaan käyttää AIG:n tuotteiden markkinointiin.
Markkinoinnin voi halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä sähköpostitse aigfinland@aig.com tai kirjoittamalla osoitteeseen AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland. Pyydämme huomioimaan, että markkinoinnin kieltämisestä huolimatta AIG voi kuitenkin lähettää muita vakuutuksen hallinnointiin liittyviä tiedotteita vakuutuksia tai korvausvaatimuksia koskien.
Henkilötietojen jakaminen – AIG voi luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöilleen, välittäjille ja muille palveluiden jakeluun osallistuville osapuolille, vakuutus- ja jälleenvakuuttajayhtiöille, luottolaitoksille, terveydenhuollon ammattihenkilöille ja muille palveluntarjoajille yllä mainittuihin tarkoituksiin. Lista konserniyhtiöistä, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa, on saatavissa osoitteesta: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Henkilötietoja luovutetaan myös muille kolmansille osapuolille (mukaan lukien viranomaiset), jos laki sitä vaatii. Henkilötietoja (mukaan lukien tiedot vahingoista) voidaan jakaa muiden vakuutusyhtiöiden välillä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajalle tai potentiaaliselle ostajalle AIG:n liiketoiminnan kaupan tai muun luovutuksen tai valmistelun yhteydessä.
Kansainvälinen siirtäminen – AIG-konsernin kansainvälisestä liiketoiminnasta johtuen henkilötietoja voidaan siirtää ulkomailla sijaitseville osapuolille, mukaan lukien osapuolet, jotka toimivat Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joissa on erilainen tietosuojalainsäädäntö kuin rekisteröidyn asuinmaassa.
Henkilötietojen turvallisuus ja säilyttäminen – Henkilötietojen suojaamiseen käytetään tarkoituksenmukaisia keinoja ja turvatoimia. AIG:n palveluntarjoajat on valittu huolella ja myös heitä vaaditaan käyttämään tarvittavia turvatoimia. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta on perusteltua tai niin kauan, kuin se on lainsäädännön edellyttämää tai sallimaa.
Pyynnöt tai kysymykset – Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus, henkilötiedon korjaamisvaatimuksen esittämisoikeus sekä markkinoinnin kielto-oikeus. Henkilötietojen tarkastus-, korjauspyyntöjen, tai käytön kieltämispyyntöjen osalta ottakaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen aigfinland@aig.com tai kirjoittakaa osoitteeseen AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland. Lisätietoja koskien henkilötietojen käyttöä löytyy Tietosuojakäytännöstämme www.aig.com/fi-privacy-policy-finnish tai pyytämällä siitä jäljennöstä edellä mainituista osoitteista. 
 

 1. SOVELLETTAVA LAKI

 
Näiden vakuutusehtojen lisäksi tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuksen ehdot ovat saatavissa ainoastaan suomen kielellä.